Artist Uttkarsh Gupta Portfolio

Deshbandhu College, University of Delhi, New Delhi

Painting by Uttkarsh Gupta - Cloth
Want to Buy

Cloth

12 x 9 inches
30.48 x 22.86 cm

Painting by Uttkarsh Gupta - Dog
Want to Buy

Dog

14 x 12 inches
35.56 x 30.48 cm

Painting by Uttkarsh Gupta - Ganesha
Want to Buy

Ganesha

17 x 15 inches
43.18 x 38.1 cm

Painting by Uttkarsh Gupta - Kettle
Want to Buy

Kettle

8.27 x 11.69 inches
21.01 x 29.69 cm

8,400 ($114)

Painting by Uttkarsh Gupta - Lion
Want to Buy

Lion

16.53 x 11.69 inches
41.99 x 29.69 cm

8,400 ($114)