Artist pradnya Shah Portfolio

Painting by pradnya Shah - Devotion
Want to Buy

Devotion

36 x 46 x 5 inches
91.44 x 116.84 x 12.7 cm

Painting by pradnya Shah - Raga
Want to Buy

Raga

40 x 30 inches
101.6 x 76.2 cm

Knife Painting

Price on Request

Painting by pradnya Shah - Wheel of law
Want to Buy

Wheel of law

36 x 24 inches
91.44 x 60.96 cm

Knife Painting

Price on Request

Painting by pradnya Shah - Untitled
Want to Buy

Untitled

30 x 30 inches
76.2 x 76.2 cm

Knife painting

Price on Request

Painting by pradnya Shah - Soham
Want to Buy

Soham

18 x 36 inches
45.72 x 91.44 cm

Knife painting

Price on Request

Painting by pradnya Shah - Heaven Fortune
Want to Buy

Heaven Fortune

18 x 36 inches
45.72 x 91.44 cm

Price on Request

Painting by pradnya Shah - Ahan
Sold

Ahan

32 x 24 inches
81.28 x 60.96 cm

Painting by pradnya Shah - Ruan
Sold

Ruan

32 x 24 inches
81.28 x 60.96 cm

Painting by pradnya Shah - Tejala
Sold

Tejala

32 x 24 inches
81.28 x 60.96 cm

Painting by pradnya Shah - Ara
Sold

Ara

32 x 24 inches
81.28 x 60.96 cm